Bezpieczeństwo

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - Panem Grzegorzem Ląd, można się skontaktować pisemnie lub osobiście pod adresem:
24-100 Puławy, ul. M. Piłsudskiego 83, telefonicznie pod numerem telefonu 609 193 008 lub pocztą elektroniczną pisząc na adres: rodo@cuwpulawy.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Hauke-Bosaka 1 w Puławach, 24-100 Puławy.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Puławach to: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008, e-mail: rodo@cuwpulawy.pl

3. Dane osobowe klientów, pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą w następujących celach:

1) w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez MOSiR działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia );

2) w przypadku realizacji zawartej z MOSiR umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia);

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MOSiR w związku z prowadzeniem działalności jako miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Puławy i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

4) dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

5) wewnętrznych celów administracyjnych MOSiR, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Urzędu Miasta Puławy (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ich podanie jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych.

4. Odbiorcą danych osobowych będą: Urząd Miasta Puławy, CUW w Puławach. 

5. Dane osobowe klientów, pracowników oraz innych osób współpracujących mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

6. Dane osobowe klientów oraz pozostałych osób będą przechowywane do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA - WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach z siedzibą przy Hauke-Bosaka 1 , 24-100 Puławy (zwany dalej Administratorem lub MOSiR).
 2. Z Administratorem Danych Osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby, za pomocą adresu e-mail biuro@mosir.pulawy.pl lub telefonicznie pod numerem 81 458 62 40.
 3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w MOSiR za pomocą adresu e-mail rodo@cuwpulawy.pl, telefonicznie pod numerem 609 193 008,
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych: imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy wypożyczenia sprzętu sportowego oraz realizacją związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych.
 6. Podstawy prawne - przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub też podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  firmom i kontrahentom które  na podstawie stosownych umów podpisanych przez MOSiR przetwarzają dane osobowe;
  podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do MOSiRu żądaniem udostępnienia danych zawierającym stosowną podstawę prawną.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń - do czasu ich ustawowego wygaśnięcia.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  na podstawie art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  na podstawie art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
  na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  na podstawie art. 20 RODO – prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz nie będą przekazywane do odbiorców państw trzecich.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z umowy wypożyczenia sprzętu sportowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
„Monitoring wizyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Hauke-Bosaka 1, 24-100 Puławy.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Puławach: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008, e-mail: rodo@cuwpulawy.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.
4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem:
STADION PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNY
wejścia na stadion, ciągi komunikacyjne, trybunę A: sektory kibiców i ciągi komunikacyjne, trybunę C: sektory kibiców i ciągi komunikacyjne, płytę główna boiska, trybunę VIP, wjazd główny do stadionu, bramę wjazdową do aquaparku, parking przed hotelem Olimpic, warsztaty i schody na trybuny rodzinne, stanowisko do rzutu młotem, stanowisko do pchnięcia kulą, wyjścia/wejścia komunikacyjne od strony trybuny VIP, ogrodzenia, teren lodowiska, trybunę basenu odkrytego, bramę ewakuacyjną E, budynek kasowy lodowiska (wewnątrz i na zewnątrz), teren aquaparku (wejścia/wyjścia do aquaparku, wejścia/wyjścia basenu odkrytego, budynek ratownika z ciągami komunikacyjnymi do budynku, kasy aquaparku, zjeżdżalnie, place zabaw, boiska) hotel Olimpic (wejścia/wyjścia, korytarze, hole na piętrach I-III, klatkę schodową, siłownię),
HALA SPORTOWA
wejście główne, korytarze (poziom -1,poziom 0 i poziom 1), siłownię, pływalnię (basen główny, 2 brodziki, ciągi główne, w tym wejścia do pomieszczeń dla obsługi pływalni), kasę biletową, korytarz pomieszczenia technicznego, parking, schody do wejść bocznych do obiektu,
PUŁAWSKIE KORTY TENISOWE
korty tenisowe, parking, ogrodzenia, korytarze, kasę biletową, barek,
MARINA PUŁAWY
cały obszar obiektu, wjazd/wyjazd, ciągi komunikacyjne, parking wewnętrzny i zewnętrzny, wieżę widokową, budynki, plac zabaw, przystań.
OBSZAR BOISKA MOSiR
5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 


Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku


Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:


Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach z siedzibą w 24-100 Puławy ul. Hauke-Bosaka 1; adres e-mail:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: rodo@cuwpulawy.pl

Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https:// www.facebook.com/mosirpulawy/ w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.

Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek MOSiRu.

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej)Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).

Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora
z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).


Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited
Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzaniaFacebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.


Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Klauzula informacyjna dla użytkowników You Tube


Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach z siedzibą w 24-100 Puławy ul. Hauke-Bosaka 1.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych - adres e-mail: rodo@cuwpulawy.pltel. 81 458 63 09

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celach:

w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez YouTube LLC i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy lub współorganizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube tj. komentarze, chat, wiadomości.

Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO oraz na podstawie wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz postem zamieszczonych na fanpage’u. Mogą to być następujące kategorie danych:

podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym YouTube, dane opublikowane przez Państwa na profilu YouTube, anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne, udostępnionej przez YouTube stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu YouTube, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na YouTube, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
integracja filmów z YouTube. Nasze filmy z YouTube, przechowywane na stronie https:// facebook.com/mosirpulawy które można odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie są zintegrowane w "rozszerzonym trybie prywatności", to znaczy, że nie przesyłasz danych o Tobie jako użytkowniku do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko wtedy, gdy odtwarzasz filmy, dane, o których mowa w celach przetwarzania, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Gdy odwiedzasz serwis internetowy, YouTube otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz kojarzyć swojego profilu z YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników i zostać przekierowany do serwisu YouTube, aby z nich korzystać.

Administrator danych osobowych może udostępniać Państwa dane osobowe:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;

- właścicielowi portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu YouTube z zastosowaniem stosowanych przez YouTube klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez YouTube pod adresem
https://www.youtube.com/intl/pl/about/ lub www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym: dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „YouTube Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie YouTube zgodnie z funkcjonowaniem serwisu YouTube.

Posiadają Państwo następujące prawa:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. (22) 531 03 00, adres strony https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; - gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane uzyskujemy od firmy YouTube oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej YouTube.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowania. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników Instagrama

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach z siedzibą w 24-100 Puławy ul. Hauke-Bosaka 1.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych - adres e-mail: rodo@cuwpulawy.pltel. 81 458 63 09

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celach:

 • w celu prowadzenia profilu pod nazwą instagram.com/mosirpulawy, na portalu społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Instagram i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i które odbywają się na terenie miasta, budowaniu oraz utrzymaniu społeczności z nami związanej,
 • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram - komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu Administratora,
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania profilu Administratora

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram,
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram,
 • zdjęcie profilowe,
 • informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi, np. poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym profilu zdjęcia,
 • wraz z InstagramIreland Limited dane będą przetwarzane na potrzeby statystyk strony. Więcej na ten temat znajdą Państwo pod linkiem: https://help.instagram.com/581066165581870.

Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Instagram, a dostępnych pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875,
 • osobom odwiedzającym portal Instagram (osobom zainteresowanym publikacjami).

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Instagram klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Instagram pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875.

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „InstagramIreland Limited” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Instagram wynoszący 2 lata.

W związku ze specyfikacją portalu Instagram informacje o osobach obserwujących profil, o polubieniach, a także o treści komentarzy, postach i innych informacjach dostarczanych przez użytkowników są jawne.
Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilu www.instagram.com/mosirpulawy, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilu www.instagram.com/mosirpulawy.
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. 22 531 03 00 - gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane uzyskujemy od firmy Instagram, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na www.instagram.com/mosirpulawy na platformie internetowej Instagram.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Instagram, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt, wyświetlanie informacji od Administratora profilu.


CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami:

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którymi mogą się Państwo spotkać, należą:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),
 • kradzieże tożsamości,
 • kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
 • blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję).

 Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • Zainstaluj i używaj oprogramowania antywirusowego i spyware. Najlepiej stosuj ochronę w czasie rzeczywistym.
 • Aktualizuj oprogramowanie oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie).
 • Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.
 • Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu, posiadają połączenie szyfrowane, chyba że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.
 • Nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony).
 • Co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować.
 • Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera.
 • Staraj się nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
 • Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.
 • Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu.
 • Aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki.
 • Pamiętaj o uruchomieniu firewalla.
 • Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
 • Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

 • STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ. jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP. THINK. CONNECT.™, mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zapoznaj się z dobrymi praktykami opublikowanymi na stronach kampanii oraz z dostępnymi na niej materiałami do pobrania.
 • OUCH! To cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację. Zobacz wszystkie polskie wydania OUCH! na stronie CERT Polska.
 • Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) – państwowego instytutu badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT Polska jest zespołem specjalistów zwalczających zagrożenia w sieciach komputerowych. Zapoznaj się z rocznymi raportami z działalności CERT Polska zawierającymi zebrane dane o zagrożeniach dla polskich użytkowników Internetu, w tym również opisy najciekawszych nowych zagrożeń i podatności.

 

 

Powrót na początek strony