Park wodny regulamin

REGULAMIN PARKU WODNEGO MOSIR

 REGULAMIN PŁYWALNI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 31.07.2020r.....


I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulamin służy zachowaniu bezpieczeństwa i porządku w  Parku Wodnym MOSiR i obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na jego terenie.
1. Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach, ul. Hauke - Bosaka 1, tel. 81 458 62 40.
2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej: www.mosir.pulawy.pl
3. Prawo wstępu na teren parku wodnego MOSIR maja osoby, które posiadają ważny bilet lub karnet.
4. Przed wejściem na teren obiektu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do jego zapisów w czasie pobytu na terenie obiektu. Za zapoznanie z regulaminem uczestników grup odpowiedzialny jest opiekun lub kierownik grupy.
5. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz  stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i zaleceń służb porządkowych mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się komunikatom ogłaszanym przez urządzenia nagłaśniające .
7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
• palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
• wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
• wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
• wprowadzania i przebywania zwierząt,
• wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
8. Organizator pobytu grupy osób ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
9. Wszystkie urządzenia udostępnione korzystającym posiadają wymagane atesty.
10. Szczegółowe zasady użytkowania urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne regulaminy lub instrukcje.
11. Obiekt monitorowany jest w sposób ciągły.
12. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej.
13. Każdy użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
ratowników lub innych pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji, stwarzających realne zagrożenia dla użytkowników obiektu.
14. Każda osoba zamierzająca korzystać z obiektu czyni to na własne ryzyko.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

1. Przed wejściem na teren pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, regulaminami użytkowania zjeżdżalni i atrakcji wodnych, jak również bezwzględnie stosować się do nich w czasie pobytu.
2. Osoby przebywające na terenie pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, a także osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników, oraz
nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do zaleceń ratowników oraz pracowników obsługi obiektu, mogą zostać usunięte z pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
3.  Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z pływalni Aquaparku.
4.Dzieci przed ukończeniem 10-go roku życia mogą przebywać na terenie pływalni  oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
5. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15. uczestników, który odpowiada  za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
6. Opiekun grupy, po wejściu na teren pływalni zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem  celem ustalenia zasad korzystania z pływalni przez grupę .
7. Grupa pływająca lub uczestnicząca w zajęciach specjalistycznych nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
8. Zajęcia nauki pływania mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania, ratowników i opiekunów grup.
9 Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu.
10.Na terenie pływalni obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
11. Opiekunowie grup zobowiązani są do przebywania na pływalni w stroju kąpielowym lub ubraniu sportowym.
12. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do pływalni  do skorzystania z prysznica celem umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.
13. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać regulaminów i oznakowań (piktogramów) znajdujących się na oddzielnej tablicy  oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej poleceń obsługi.
14. Na terenie pływalni zabrania się:
• uszkadzania/niszczenia oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo,
• biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
• przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków odurzających,
• sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych,
• wszczynania fałszywych alarmów,
• wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, ogrodzenia  okalające niecki basenowe oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
• skakania do wody z ogrodzeń  , i innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu niecki w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
• używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
• korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z regulaminami,
• podchodzenia lub podpływania pod ściany zjeżdżalni w momencie gdy korzysta z nich inny użytkownik,
• spożywania artykułów żywnościowych na terenie przebieralni oraz bezpośrednio na  pływalni,
• wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów nie służących
zwyczajowo do zabawy w wodzie,
• niszczenia wyposażenia,
• zanieczyszczania wody basenowej,
• używania mydła i innych środków chemicznych.
15. Zabrania się korzystania z pływalni osobom, u których występują oznaki zewnętrzne wskazujące na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne, choroby zakaźne oraz agresywne zachowania.
16. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
17. Dzieci przed ukończeniem 10-go roku życia mogą przebywać tylko na  terenie pływalni Aquparku oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
18. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
19. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach oraz zabezpieczenie otrzymanych  kluczy do szafek ubraniowych.
Pieniądze, biżuterię i inne przedmioty wartościowe należy złożyć do depozytu.
Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania klucza do szafki  osobom trzecim.
20. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego
nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNYCH
 
1. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać regulaminów  znajdujących się przy wejściu na zjeżdżalnię  oraz  stosować się do sygnalizacji świetlnej lub poleceń obsługi.
2. Ze zjeżdżalni mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe oraz w pełni sprawne ruchowo.
3. Osoby korzystające ze zjeżdżalni wodnych czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko (zjeżdżalnie są atrakcjami o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków).
4.MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na zjeżdżalniach wodnych spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień regulaminu lub instrukcji.
5.MOSiR zastrzega sobie prawo do rezerwacji części pływalni.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW DLA DZIECI

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 12 lat.
3. Dzieci na placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów , którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
4. Grupy mogą przebywać  na placu zabaw pod opieką opiekuna.
5. Użytkownicy korzystają z placu zabaw na własną odpowiedzialność  i
odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

 

V. ODPŁATNOŚĆ

1. Opłata za bilety pobierana jest według cennika i nie podlega zwrotowi.
2. Bilet pojedyńczy obowiązuje w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego korzystania z poszczególnych atrakcji na terenie obiektu. 
3. Faktury za usługi świadczone przez MOSiR można otrzymać w  księgowości MOSiR na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.
4. Bilety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
2. MOSiR  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych.
3. Za zgubienie paska z kluczem do szafki użytkownik obowiązany jest uregulować
należność w wysokości 50 zł.
4. MOSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem
niniejszego regulaminu, regulaminów  korzystania z atrakcji wodnych, placu zabaw dla dzieci  oraz wskazań obsługi.
5. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się przez użytkownika z niniejszym regulaminem oraz regulaminem zjeżdżalni i placu zabaw dla dzieci.
6. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu Parku Wodnego MOSiR  w Puławach.

                                                                        

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.