RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Morszczyzna.
Można się z nim skontaktować pisemnie lub osobiście pod adresem: 24-100 Puławy, ul. M. Piłsudskiego 83,
telefonicznie pod numerem telefonu 609 193 008 lub pocztą elektroniczną pisząc na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Hauke-Bosaka 1 w Puławach, 24-100 Puławy.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Puławach to: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe klientów, pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą w następujących celach:

1) w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez MOSiR działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia );

2) w przypadku realizacji zawartej z MOSiR umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia);

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MOSiR w związku z prowadzeniem działalności jako miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Puławy i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

4) dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

5) wewnętrznych celów administracyjnych MOSiR, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Urzędu Miasta Puławy (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ich podanie jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych.

4. Odbiorcą danych osobowych będą: Urząd Miasta Puławy, CUW w Puławach. 

5. Dane osobowe klientów, pracowników oraz innych osób współpracujących mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

6. Dane osobowe klientów oraz pozostałych osób będą przechowywane do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
„Monitoring wizyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Hauke-Bosaka 1, 24-100 Puławy.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Puławach: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.
4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem:
STADION PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNY
wejścia na stadion, ciągi komunikacyjne, trybunę A: sektory kibiców i ciągi komunikacyjne, trybunę C: sektory kibiców i ciągi komunikacyjne, płytę główna boiska, trybunę VIP, wjazd główny do stadionu, bramę wjazdową do aquaparku, parking przed hotelem Olimpic, warsztaty i schody na trybuny rodzinne, stanowisko do rzutu młotem, stanowisko do pchnięcia kulą, wyjścia/wejścia komunikacyjne od strony trybuny VIP, ogrodzenia, teren lodowiska, trybunę basenu odkrytego, bramę ewakuacyjną E, budynek kasowy lodowiska (wewnątrz i na zewnątrz), teren aquaparku (wejścia/wyjścia do aquaparku, wejścia/wyjścia basenu odkrytego, budynek ratownika z ciągami komunikacyjnymi do budynku, kasy aquaparku, zjeżdżalnie, place zabaw, boiska) hotel Olimpic (wejścia/wyjścia, korytarze, hole na piętrach I-III, klatkę schodową, siłownię),
HALA SPORTOWA
wejście główne, korytarze (poziom -1,poziom 0 i poziom 1), siłownię, pływalnię (basen główny, 2 brodziki, ciągi główne, w tym wejścia do pomieszczeń dla obsługi pływalni), kasę biletową, korytarz pomieszczenia technicznego, parking, schody do wejść bocznych do obiektu,
PUŁAWSKIE KORTY TENISOWE
korty tenisowe, parking, ogrodzenia, korytarze, kasę biletową, barek,
MARINA PUŁAWY
cały obszar obiektu, wjazd/wyjazd, ciągi komunikacyjne, parking wewnętrzny i zewnętrzny, wieżę widokową, budynki, plac zabaw, przystań.
OBSZAR BOISKA MOSiR
5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 


Klauzula informacyjna
profilu na portalu społecznościowym Facebook

 W związku z obserwowaniem profilu:

- facebook.com/mosirpulawy

(zwanego dalej Profilem) i aktywnością użytkowników portalu Facebook obserwujących Profil (zwanych dalej Użytkownikami), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Hauke-Bosaka 1, 24-100 Puławy (zwany dalej Administratorem) na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954) oraz art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuje, że:

  1. Jest Administratorem danych dla dobrowolnie  podanych  danych  osobowych Użytkowników.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Puławach można skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie (24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83), telefonicznie (tel. 81 458 63 09), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  3. Dane Użytkowników przetwarzane są w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  Innymi  słowy,  podstawą przetwarzania  danych  Użytkowników  jest  prawnie  uzasadniony interes  Administratora, polegający  na  promocji  działalności  Administratora,  poszerzaniu  społeczności  jego sympatyków a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną społecznością.
  5. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania Profilu przez Użytkowników.
  6. Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji  o  Użytkownikach  ma  dostęp  właściciel portalu społecznościowego Facebook  a  wszystkie  interakcje  na  profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników.
  7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.  Każdy z Użytkowników może także złożyć skargę do Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  na  adres:  Urząd  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.