Regulamin

W spływach kajakowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
 • Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie - bez względu na umiejętność pływania.
 • Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 • Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 • Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
 • Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 • W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 • Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 • Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
 • Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
 • Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
 • Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 • Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 • Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
 • Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 • W przypadku odwołania spływu uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.
 • Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
 • Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
 • Uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu najpóźniej na dzień przed datą rozpoczęcia spływu (do godz. 12.00).
 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
 • O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NW.

   Galeria - imprezy sportowe


   Galeria - turystyka i rekreacja


   Galeria - pozostałe

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.